unbidden

แปลว่า


adj ไม่ได้บังคับ
ความหมายเหมือนกับ: improvident
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ได้ขอร้อง , ไม่ได้รับเชิญ
คำตรงข้าม: provident