unbiased

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ลำเอียง
ความหมายเหมือนกับ: fair
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเที่ยงตรง , ซึ่งไม่อคติ , ซึ่งไม่เข้าข้าง , ซึ่งตรงไปตรงมา
คำตรงข้าม: prejudiced