unbend

แปลว่า


vt ปลด
ความหมายเหมือนกับ: loosen up , soften
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้คลาย , ทำให้หย่อน
vi ผ่อนคลาย
ความหมายเหมือนกับ: rest , relax
คำตรงข้าม: work
vt ทำให้ผ่อนคลาย
ความหมายเหมือนกับ: relax
คำตรงข้าม: work
vt ทำให้ตรง
ความหมายเหมือนกับ: straighten
vi ตรง
ความหมายเหมือนกับ: straighten