unbelieved

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นไปไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: miraculous
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีทาง , ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น
คำตรงข้าม: possible