unarmed

แปลว่า


adj ไม่ได้ติดอาวุธ
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีอาวุธ
adj ที่ไม่มีสิ่งป้องกันตัว (ใช้กับสัตว์)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top