unalterable

แปลว่า


adj แน่วแน่
ความหมายเหมือนกับ: fixed , settled
คำที่เกี่ยวข้อง: เหนียวแน่น , ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง
คำตรงข้าม: unsettled
adj ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: unvarying
คำที่เกี่ยวข้อง: สม่ำเสมอ
คำตรงข้าม: changing
adj ซึ่งเป็นที่เคารพ (กฎระเบียบ)
ความหมายเหมือนกับ: holy , sacred
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งได้รับการยอมรับ
adj ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้
ความหมายเหมือนกับ: irrevocable
คำตรงข้าม: reversible
adj เปลี่ยนแปลงไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: fixed , settled
adj ไม่เปลี่ยนแปลง
คำที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนแปลงไม่ได้
คำตรงข้าม: varying , unfixed


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top