unable

แปลว่า


adj ซึ่งไม่สามารถ

ตัวอย่างประโยค


We are unable to repair it. พวกเราไม่สามารถซ่อมมันได้
I am unable to get to the phone right now. ฉันไม่สามารถจะไปโทรศัพท์ได้ในตอนนี้