umbrage

แปลว่า


n ความรู้สึกไม่พึงใจ
ความหมายเหมือนกับ: pique , grudge , resentment
คำที่เกี่ยวข้อง: ความขุ่นเคือง
n ร่ม (เช่น ร่มไม้)
ความหมายเหมือนกับ: shade , shadow
คำที่เกี่ยวข้อง: ร่มเงา