ultimate

แปลว่า


adj ที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: greatest , extreme
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มากที่สุด
adj สุดท้าย
ความหมายเหมือนกับ: final
adj พื้นฐาน
ความหมายเหมือนกับ: fundamental
n จุดสูงสุด
คำที่เกี่ยวข้อง: จุดที่มากที่สุด

คำที่มี "ultimate" ในคำ


ultimately adv ท้ายที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: evetually

penultimate adj ก่อนลำดับหลังสุดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top