ultimate

แปลว่า


adj ที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: greatest , extreme
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มากที่สุด
adj สุดท้าย
ความหมายเหมือนกับ: final
adj พื้นฐาน
ความหมายเหมือนกับ: fundamental
n จุดสูงสุด
คำที่เกี่ยวข้อง: จุดที่มากที่สุด