ukase

แปลว่า


n พระบรมราชโองการ (ของพระเจ้าซาร์ในรัสเซีย)
ความหมายเหมือนกับ: decree , edict
คำที่เกี่ยวข้อง: คำสั่งเด็ดขาด , ประกาศของทางราชการ