tympanic

แปลว่า


adj เกี่ยวกับเยื่อแก้วหู

คำที่มี "tympanic" ในคำ


tympanic membrane n เยื่อแก้วหู
ความหมายเหมือนกับ: eardrumค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top