twelfth

แปลว่า


adj ที่อยู่ในลำดับที่สิบสอง
adj ที่เป็นหนึ่งในจำนวนสิบสองหน่วย
n ลำดับที่สิบสอง
n หนึ่งในสิบสองส่วน
adv ในลำดับที่สิบสอง