trip out

แปลว่า


phrv ทำให้น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: switch on
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ตื่นเต้น , ทำให้ตกใจ