traumatize

แปลว่า


vt ทำให้ขยะแขยง
ความหมายเหมือนกับ: displease , upset , revot , horrify
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้น่ารังเกียจ , ทำให้สะอิดสะเอียน , ทำให้ไม่สบอารมณ์
คำตรงข้าม: please , delight , enchant