transmittable

แปลว่า


adj ที่สามารถติดต่อได้ (เช่น โรคติดต่อ)
ความหมายเหมือนกับ: infectious


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top