tranquilize

แปลว่า


vt ทำให้สงบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ระงับประสาท

คำที่มี "tranquilize" ในคำ


tranquilizer n ยาระงับประสาทค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top