touchable

แปลว่า


adj เกี่ยวกับประสาทสัมผัส
ความหมายเหมือนกับ: sensory , tactile
คำที่เกี่ยวข้อง: เกิดจากประสาทสัมผัส , โดยการสัมผัส