toss up

แปลว่า


phrv ขว้างขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: chuck up , fling up , throw up
คำที่เกี่ยวข้อง: เหวี่ยงขึ้นไป
phrv ปาขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: cast up , chuck up , fling up
คำที่เกี่ยวข้อง: โยนขึ้น