torment

แปลว่า


vt ทำให้ทรมาน
ความหมายเหมือนกับ: mistreat , torture , hurt
คำที่เกี่ยวข้อง: ทารุณ
vt รบกวน
คำที่เกี่ยวข้อง: กวนโมโห , ทำให้รำคาญ
n ความทรมาน
คำที่เกี่ยวข้อง: ความปวดร้าว
n สาเหตุที่ทำให้เจ็บปวดทรมาน
n สิ่งที่รบกวน
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ทำให้รำคาญ