topless

แปลว่า


sl เกี่ยวกับการโชว์แบบเปลือยท่อนบนของผู้หญิง
adj ที่ไม่มีส่วนบน
adj ที่ไม่มีหลังคา
adj เปลือยช่วงบน
ความหมายเหมือนกับ: naked