tolerant

แปลว่า


adj ซึ่งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: broad-minded
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งยอมผ่อนผันให้
adj ที่มีความอดทน
ความหมายเหมือนกับ: patient
adj ซึ่งต้านฤทธิ์ยาได้