tolerance

แปลว่า


n การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: lenity , liberality , forbearance , mercy , sufferance
n ความอดกลั้น
ความหมายเหมือนกับ: immunity , toleration
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอดทน , ความระงับใจ , ความสะกดกลั้น