token

แปลว่า


n สิ่งที่ใช้เป็นสัญลักษณ์
ความหมายเหมือนกับ: mark , emblem , symbol
n เหรียญพลาสติกหรือโลหะที่ใช้แทนเงิน
n ของที่ระลึก
adj ที่ทำพอเป็นพิธี