to which

แปลว่า


adv ไปที่ซึ่ง (คำโบราณทางการ)

คำที่มี "to which" ในคำ


into which conj ในที่ซึ่ง (คำโบราณ)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top