to be contingent on hang upon

แปลว่า


vi ขึ้นอยู่กับ
ความหมายเหมือนกับ: centeron
คำที่เกี่ยวข้อง: พึ่งพิง , อาศัย , พึ่งพา