tittle

แปลว่า


n จำนวนเล็กน้อย
ความหมายเหมือนกับ: jot , particle
n จุด (ในการเขียนหรือพิมพ์)
คำที่เกี่ยวข้อง: จุดเครื่องหมาย