tinkle

แปลว่า


vi สั่นกระดิ่งดังกรุ๊งกริ๊ง
ความหมายเหมือนกับ: tink
vt สั่นกระดิ่งดังกรุ๊งกริ๊ง
ความหมายเหมือนกับ: tink
vi การปัสสาวะ (คำไม่เป็นทางการ)
n เสียงกระดิ่งดังกรุ๊งกริ๊ง
n การปัสสาวะ (คำไม่เป็นทางการ)