time exposure

แปลว่า


n การเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปนานกว่าครึ่งวินาที
คำที่เกี่ยวข้อง: รูปถ่ายที่ได้จากการเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปนานกว่าครึ่งวินาที