time-lapse

แปลว่า


adj ซึ่งถ่ายภาพช้าๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพอย่างช้าๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top