tiller

แปลว่า


n ด้ามของหางเสือเรือ
n คนหรือสิ่งที่ใช้เตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก
ความหมายเหมือนกับ: farmer
คำที่เกี่ยวข้อง: ชาวนา , ชาวไร่ , รถไถ
n หน่อของต้นไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: หน่อของพืช