tightness

แปลว่า


n ความแน่น
ความหมายเหมือนกับ: tautness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความคับ
n ความตระหนี่
ความหมายเหมือนกับ: meanness , minginess , niggardliness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความใจแคบ
n ความฝืดตัว (ของเงิน)
ความหมายเหมือนกับ: stringency
คำที่เกี่ยวข้อง: ความตึงตัว (ของเงิน)