tie up

แปลว่า


vt มัดด้วยเชือก
คำที่เกี่ยวข้อง: พัน , ห่อ , มัดให้แน่น
vi ผูกเรือ
vt ผูกเรือ
vt ทำให้มีงานยุ่ง
vt ทำให้สำเร็จ
vi หยุดชะงัก
คำที่เกี่ยวข้อง: หยุดยั้ง , ขัดขวาง
vt ทำให้ชะงัก