tick off

แปลว่า


phrv ทำเครื่องหมายขีด (ของบางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: check off
คำที่เกี่ยวข้อง: ขีดแต้มของ
phrv ด่าว่า
ความหมายเหมือนกับ: ticking off , tell off
คำที่เกี่ยวข้อง: ต่อว่า
phrv ทำให้โกรธ