thumb index

แปลว่า


n ร่องเปิดหนังสือ
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่วนที่ตัดเป็นร่องที่ขอบหนังสือเพื่อใช้ในการค้นหาเนื้อหาที่ต้องการให้รวดเร็วขึ้น