throw on

แปลว่า


phrv โยน
คำที่เกี่ยวข้อง: สุม , กอง
phrv รีบสวมใส่ (เสื้อผ้า)
ความหมายเหมือนกับ: fling on
phrv (แสง, ร่มเงา) สาดลงบน
คำที่เกี่ยวข้อง: ตกลงบน , ทอดลงบน
phrv ทำให้ขึ้นอยู่กับ
phrv ทำให้ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: shed on
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้กระจ่าง
phrv ร้องขอความเมตตา
ความหมายเหมือนกับ: cast on , fling on
คำที่เกี่ยวข้อง: ความยุติธรรม