throw into

แปลว่า


phrv โยน / ขว้าง / เหวี่ยงเข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: fling into , hurl into , pitch into , toss into
phrv จับขังคุก
ความหมายเหมือนกับ: fling into , hurl into
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่งตัวไป


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top