throng

แปลว่า


vt ทำให้เนืองแน่น
ความหมายเหมือนกับ: crowd , pack
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แน่นขนัด , ทำให้แออัด , ทำให้เบียดเสียด
vi มาชุมนุมกัน
ความหมายเหมือนกับ: gather
คำที่เกี่ยวข้อง: มารวมตัวกัน , มารวมกลุ่มกัน
n ฝูงชน
ความหมายเหมือนกับ: crowd
คำที่เกี่ยวข้อง: ประชาชนจำนวนมากที่มาชุมนุมกัน , กลุ่มคน , หมู่คน