thresh

แปลว่า


vi นวดข้าว
ความหมายเหมือนกับ: thrash
คำที่เกี่ยวข้อง: ฟาดข้าว
vt นวดข้าว
ความหมายเหมือนกับ: thrash
คำที่เกี่ยวข้อง: ฟาดข้าว
vt เฆี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: ฟาด , หวด , โบย
vt พิจารณาละเอียด
n การนวดข้าว
ความหมายเหมือนกับ: threshing
คำที่เกี่ยวข้อง: การฟาดข้าว