thrash

แปลว่า


vt เฆี่ยน
ความหมายเหมือนกับ: beat
คำที่เกี่ยวข้อง: หวด , โบย , ฟาด
vt ทำให้แพ้อย่างสิ้นเชิง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้พ่ายแพ้ , ทำให้แพ้ , ตีพ่ายแพ้
vi แกว่งไปแกว่งมา
vt แกว่งไปแกว่งมา
vi ตีขาในน้ำ
vt นวดข้าว
ความหมายเหมือนกับ: thresh
คำที่เกี่ยวข้อง: ฟาดข้าว
n การเฆี่ยน
ความหมายเหมือนกับ: beat
คำที่เกี่ยวข้อง: การหวด , การโบย , การฟาด