this one

แปลว่า


pron นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)
ความหมายเหมือนกับ: the one , that

ตัวอย่างประโยค


This one cannot compare with that one. สิ่งนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งนั้นได้