thirst

แปลว่า


n ความกระหายน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: ความหิวน้ำ
n ความปรารถนา
ความหมายเหมือนกับ: desire , longing
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอยาก , ความต้องการ
vi กระหายน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: หิวน้ำ
vi ปรารถนา
ความหมายเหมือนกับ: desire , want
คำที่เกี่ยวข้อง: อยาก , ต้องการ