thermodynamics

แปลว่า


n วิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับพลังงานกล


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top