thaw

แปลว่า


vi ละลาย (น้ำแข็งหรือหิมะ)
คำที่เกี่ยวข้อง: อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย (อากาศ)
vt ทำให้ละลาย
ความหมายเหมือนกับ: dissolve , liquefy , liquate
คำตรงข้าม: freeze , refrigerate
vt เป็นมิตรขึ้น
n สภาวะที่อากาศอุ่นขึ้นถึงจุดที่หิมะและน้ำแข็งละลาย
n การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่ไม่เป็นมิตรกันมาก่อน