than

แปลว่า


conj กว่า (ใช้ในการเปรียบเทียบ)
prep กว่า (ใช้ในการเปรียบเทียบ)

ตัวอย่างประโยค


We are closer than you think. พวกเราเข้ามาใกล้กว่าที่คุณคิด
I'm two years younger than my sister. ฉันอายุอ่อนกว่าพี่สาวฉันสองปี
My elder sister is one year older than me. พี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
He looks much younger than he is. เขาดูอ่อนกว่าที่เป็น
Most of them are less than 30. พวกเขาส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 30 ปี