testable

แปลว่า


adj ที่พิสูจน์ได้
ความหมายเหมือนกับ: verifiable
adj ซึ่งพิสูจน์ความจริงได้
ความหมายเหมือนกับ: probable , verifying
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งตรวจสอบได้ , ซึ่งยืนยันได้