temperamental

แปลว่า


adj ที่มีอารมณ์แปรปรวน
ความหมายเหมือนกับ: moody , touchy , irritable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย , เจ้าอารมณ์ , มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย , มีความรู้สึกไว , ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ