technocracy

แปลว่า


n ทฤษฎีการปกครองโดยเน้นการใช้ผู้เชี่ยวชาญและวิชาเทคนิค


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top