tear apart

แปลว่า


phrv ฉีกแบ่ง
ความหมายเหมือนกับ: pull apart
คำที่เกี่ยวข้อง: ดึงแบ่ง
phrv ดุด่า
ความหมายเหมือนกับ: tell off
คำที่เกี่ยวข้อง: ว่ากล่าว , ต่อว่า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top