task force

แปลว่า


n หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ
ความหมายเหมือนกับ: armada , detachment
คำที่เกี่ยวข้อง: กองกำลังทหารเฉพาะกิจ , คณะกรรมการเฉพาะกิจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top