task force

แปลว่า


n หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ
ความหมายเหมือนกับ: armada , detachment
คำที่เกี่ยวข้อง: กองกำลังทหารเฉพาะกิจ , คณะกรรมการเฉพาะกิจ