tart

แปลว่า


sl หญิงโสเภณี
adj ซึ่งมีรสจัด
ความหมายเหมือนกับ: acidulous , bitter , sharp
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีรสเปรี้ยว , เผ็ดร้อน , ซึ่งทำให้แสบลิ้น
adj (ปาก) จัด
คำที่เกี่ยวข้อง: (วาจา) เผ็ดร้อน
n ขนมพายไส้ต่างๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทาร์ต